História katedry

História katedry

Katedra náboženských štúdií začala svoju existenciu ako oddelenie Katechetiky pri Katedre etiky a katechetiky. Prioritou oddelenia bola príprava učiteľov náboženskej výchovy, ktorá sa realizovala najskôr ako rozširujúce štúdium, neskôr ako učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii s inými predmetmi. Východiskovou myšlienkou vzniku pracoviska bola snaha P. Jozefa Opralu, S.J. prepojiť možnosti a perspektívy náboženskej výchovy s etikou, pomáhajúcimi profesiami a misijnou činnosťou. Po roku 2000 bol ideovým inšpirátorom katedry prof. Jozef Michalov, SVD, ktorý rozšíril perspektívy vedeckého pôsobenia katedry hlavne vedeckým projektom Dobrý človek.

V roku 2006 vznikla, rozhodnutím Akademického senátu FF UKF, Katedra náboženských štúdií. Po otvorení Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa rozšírila katedra svoje pôsobenie do oblasti duchovného života na celej UKF.  Po úspešnej reakreditácii v roku 2015 katedra ponúka denné bakalárske a magisterské štúdium v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii náboženská výchova v kombinácii a bakalárske denné i externé štúdium religióznych štúdií.