Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Vyhlásenie akademickej iniciatívy: Spoločne za dobrý život našich detí

Pedagógovia, akademici, odborníci a metodici výučby v ťažiskových výchovných predmetoch na slovenských školách 8. marca 2021 podpísali spoločné vyhlásenie. Vyhlásenie akademickej iniciatívy na podporu výchovy k dobrým vzťahom a hodnotám: 

My, podpísaní pedagógovia, akademici, odborníci a metodici výučby ťažiskových výchovných

predmetov na slovenských školách, si v každodennej školskej a edukačnej realite všímame potrebu a dopyt našich žiakov a študentov, ale aj ich rodičov a zodpovedných učiteľov, po takých pedagogických prístupoch, 

 - ktoré im poskytujú vnímavú duševnú, sociálno-kultúrnu a duchovnú oporu,

- ktoré im pomáhajú zorientovať sa v súčasnom pluralitnom a diskutujúcom svete,

- ktoré dokážu dešifrovať riziká duševnej a morálnej úzkosti, stresu, depresie a rezignácie

a prispievajú k ich prevencii,

- ktoré ich začleňujú do spoľahlivých sociálnych a kultúrnych vzťahov a umožňujú im aktívne

sa spolupodieľať na utváraní komunít,

- ktoré im sprostredkujú kultivovanie vlastného presvedčenia, na pozadí overených

civilizačných rámcov, bez uchyľovania sa k extrémistickým, radikalistickým a asociálnym

postojom,

- ktoré významne prispievajú k formovaniu ich osobností, budovaniu ich charakterov,

rozvíjaniu ich zmyslu pre prosociálne vzťahy a k preberaniu zodpovednosti za spoločný

budúci život. 

Situácia žiakov, sprostredkovaná početnými aktuálnymi výskumami, ale aj praktickými

skúsenosťami z našich škôl počas dištančného vzdelávania, nám poukazujú na zjavnú potrebu zdôrazniť, skvalitniť a posilniť ľudsko-hodnotový pilier v edukačnom systéme slovenských škôl. Táto potreba tu bola vždy, no mimoriadne sa zvýraznila práve v situácii pandemickej krízy, ktorá uzavrela žiakov do pseudosociálneho sveta, pred obrazovky počítačov a mobilov. Pritom sme presvedčení, že sa ešte nástojčivejšie bude ukazovať v čase sociálnej a mravnej rekonvalescencie, po ktorej všetci túžime.

S úmyslom prispieť k dobru detí, rodín a celej spoločnosti a opierajúc sa o našu odbornú skúsenosť poukazujeme na to, že prvky charakterového vzdelávania, osobnostnej kultivácie a morálnohodnotovej výchovy, ktoré môžu byť prítomné v rôznych predmetoch a medzipredmetových vzťahoch, nachádzajú svoje koncepčné ťažisko v predmetoch etická a náboženská výchova, združených v tzv. vzdelávacej oblasti človek a hodnoty. Práve dnes je mimoriadne potrebné zamerať pozornosť na kvalitnú výučbu týchto školských predmetov a posilniť ich postavenie vo výchovnovzdelávacej praxi slovenských škôl. Vyhlasujeme to s vedomím vzájomnej komplementarity, spolupráce a podpory oboch predmetov, náboženskej a etickej výchovy. Preto sa uvážene, vo vzájomnej zhode a s ohľadom na dobro žiakov a študentov so žiadosťou OBRACIAME

- na štátnych a verejných predstaviteľov školských a vzdelávacích politík na Slovensku, aby

pri pokusoch o reformovanie systému výchovy a vzdelávania bola problematika mravnej

a hodnotovej výchovy jednou z ústredných tém a aby nepodľahli prípadným tlakom na jej

marginalizáciu,

- na reprezentantov ministerstva školstva a štátnych rezortných organizácií, aby zachovali

a zvýraznili miesto vzdelávacej oblasti človek a hodnoty a príslušných predmetov etická

výchova a náboženská výchova,

- na zodpovedných predstaviteľov štátu a cirkví, aby svojou autoritou podporili praktickú

spoluprácu a vzájomné obsahové a didaktické prelínanie etickej a náboženskej výchovy,

mimo akýchkoľvek antagonizmov,

- na riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl, aby pri budovaní kultúry vlastnej školy mali

na zreteli záujem koncepčne podporovať rozvoj dobrých, prosociálnych, podnetných,

slobodných a zodpovedných vzťahov medzi: zamestnancami navzájom; zamestnancami

a žiakmi; žiakmi navzájom; zamestnancami, žiakmi a rodičmi,

- na riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl, aby vo vzdelávacích programoch svojich

inštitúcií vytvorili adekvátny priestor na kvalitnú realizáciu etickej a náboženskej výchovy

a na pestovanie reálnej medzipredmetovej spolupráce v oblasti rozvíjania charakteru

žiakov,

- na učiteľov všetkých predmetov, aby pri vyučovaní vlastných odborných disciplín

integrovali prvky morálnej výchovy a aby aj s týmto zámerom pestovali medzipredmetové

vzťahy,

- na učiteľov etickej a náboženskej výchovy, aby aktívne kultivovali vzájomný dialóg,

praktickú spoluprácu a aby pri výučbe postupovali vo vzájomnej koordinácii,

- na učiteľov etickej a náboženskej výchovy, aby využívali všetky možnosti skvalitnenia

svojej práce prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a výmenou skúseností na stretnutiach

učiteľov daných predmetov,

- na učiteľov etickej a náboženskej výchovy, aby ponúkali svoju expertnosť v oblasti

charakterovej a hodnotovej výchovy pri vytváraní pozitívnej dialogickej atmosféry školy

a pri budovaní jej kultúry,

- na vysokoškolských pedagógov, ktorí pripravujú budúcich učiteľov a vychovávateľov, aby

svojim študentom vštepovali zásadu spojitosti vzdelávania a výchovy, integrálneho

rozvíjania všetkých ľudských dimenzií, bez redukovania na len niektoré z nich,

- na rodičov detí, aby v snahe o ich dobrú výchovu spolupracovali s hodnotnými ponukami

školy v oblasti starostlivosti o morálny charakter žiakov a aby v tomto duchu aktívne

oslovovali predstaviteľov školy pri nastavovaní výchovno-vzdelávacích koncepcií.

Vyhlásenie dávame s uistením o tom, že sme pripravení ďalej niesť vlastný diel zodpovednosti za toto úsilie.

V Trnave 8. marca 2021

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. – PdF TU v Trnave, garant študijného programu ETV, teoretik ETV, autor publikácií k ETV

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD. – RKCMBF UK BA, teoretik a didaktik NBV, predseda ústrednej

predmetovej komisie pre NBV pri ŠPÚ, autor publikácií k NBV

Mgr. Ivan Podmanický, PhD. – PdF TU v Trnave, senior metodik ETV, predseda ústrednej

predmetovej komisie pre ETV pri ŠPÚ, autor publikácií k ETV

doc. Ján Kaliský, PhD. – PF UMB v Banskej Bystrici, garant študijného programu ETV, teoretik

a autor publikácií pre ETV, člen ústrednej predmetovej komisie pre ETV pri ŠPÚ

doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. – FF UKF v Nitre, garantka študijného podprogramu NBV,

teoretička NBV, autorka publikácií k NBV

doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. – FF UKF v Nitre, garant študijného podprogramu ETV, metodik ETV, člen ústrednej predmetovej komisie pre ETV pri ŠPÚ

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. – TF TU v Trnave, garant študijného programu NBV

doc. PhDr. Emília Fulková, CSc. – RKCMBF UK BA, teoretička všeobecnej didaktiky, autorka

publikácií k NBV

Mgr. Roman Vitko, PhD. – riaditeľ Katolíckeho pedagogického a katechetického centra

doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. – PdF TU v Trnave, metodik ETV, autor publikácií k ETV

Mgr. Anna Sádovská, PhD. – PdF TU v Trnave, metodička ETV, autorka publikácií k ETV

Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. – PdF TU v Trnave, teoretik ETV, autor publikácií k ETV

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU