Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

FAQ

FAQ – najčastejšie otázky uchádzačov o denné štúdium na KNABS

Organizácia štúdia

Je na prijatie potrebné absolvovanie prijímacích skúšok?

Nie, pre prijatie na štúdium u nás nie je potrebné absolvovanie prijímacích skúšok alebo pohovoru.

Musím mať maturitu z náboženstva, aby som mohol byť prijatý/á?

Nie, maturita z náboženstva nie je pre prijatie na štúdium potrebná.

Ako dlho trvá štúdium?

Štúdium má štandardnú dĺžku väčšiny študijných programov v súčasnosti, t. j. tri roky bakalárskeho štúdia (štúdium končíš získaním titulu Bakalár) a dva roky magisterského štúdia (toto ukončuješ získaním titulu Magister); spolu teda päť rokov.

Čo znamená, že počas štúdia budem musieť získať dosť kreditov?

Vysokoškolské štúdium v súčasnosti prebieha podľa tzv. kreditového systému. To znamená, že za každý predmet, ktorý počas štúdia absolvuješ, získaš určitý počet kreditov. Vždy, keď úspešne zložíš nejakú skúšku a tvoj vyučujúci ti zapíše hodnotenie do informačného systému univerzity, automaticky sa ti zapíše aj počet kreditov, ktoré patria k danému predmetu. Kredity však nie sú len podmienkou na úspešné dokončenie štúdia. Do istej miery Ti umožňujú aj voliť si individuálne tempo štúdia. Veľký počet kreditov získaný v semestri ti zároveň dokáže pomôcť získať napríklad i prospechové štipendium. Kredity môžeš získať aj v zahraničí, ak sa rozhodneš absolvovať počas štúdia zahraničný študijný pobyt.

Kde zistím, koľko počas štúdia potrebujem získať a akým počtom kreditov sú ohodnotené jednotlivé predmety?

Všetky tieto informácie sa nachádzajú v Odporúčanom študijnom pláne, ktorý ti bude prístupný v informačnom systéme hneď po nástupe na štúdium. Tento študijný plán ti bude počas celého štúdia hovoriť, koľko predmetov si potrebuješ v danom semestri zapísať, a koľko kreditov za každý z nich získaš. Odporúčaný študijný plán je vytvorený tak, aby si jeho nasledovaním bez problémov  získal všetky kredity, ktoré potrebuješ na absolvovanie svojho štúdia.

Budem si môcť vyberať predmety, ktoré ma zaujímajú?

Čiastočne áno. Tak ako v každom študijnom programe, aj náš obsahuje väčšinu predmetov, ktoré sú povinné, a musíš ich absolvovať, ako i predmety, z ktorých si budeš môcť zvoliť.

Aké predmety budem na štúdiu náboženskej výchovy mať?

Ako budúci učiteľ náboženskej výchovy budeš študovať podľa študijného plánu, ktorý obsahuje tak predmety teologické (úvod do štúdia Starého a Nového zákona, úvod do teológie, či morálna teológia) ako i predmety filozofické (dejiny filozofie, kresťanská spiritualita či filozofia náboženstva) a rôzne ďalšie užitočné pre každodennú učiteľskú prax (didaktika náboženskej výchovy, religionistika, kresťanské média či kapitoly z dejín Cirkvi). A samozrejme, veľa praxe. : )

Aký budem mať rozvrh? Budem musieť chodiť na hodiny aj večer?

Na našom študijnom programe sa stáva ojedinele, že by hodiny museli prebiehať vo večernom čase, aj keď je to normálna súčasť vysokoškolského štúdia, a množstvo študijných programov musí využívať túto možnosť.

Budem si v rozvrhu môcť vyberať z viacerých termínov?

Na začiatku každého semestra je zverejnený rozvrh, v ktorom má každý predmet určený čas výučby. Avšak v prípade, že väčšina študentov prihlásených na predmet z nejakého dôvodu nedokáže tento predmet v danom čase navštevovať, je možné komunikovať s vyučujúcim a hľadať vhodnejší termín.

Budem popri štúdiu stíhať chodiť do práce / na brigádu?

Okrem predmetov na našej katedre budeš mať ako budúci učiteľ dvoch rôznych vyučovacích predmetov (aprobácií) svoje študijné povinnosti aj na inej katedre a pedagogickej fakulte. Čo sa týka predmetov v našom rozvrhu, tie zvyčajne nie sú časovo náročné na účasť a študenti popri nich bežne pracujú alebo brigádujú.

Čo znamená, že sa predmet končí skúškou? Musí sa skladať skúška z každého predmetu?

Na každom študijnom programe existujú tri štandardné  spôsoby ukončenia predmetu na konci semestra, skúška je jedným z nich. Predmet môže byť klasifikovaný aj „priebežným hodnotením“, alebo iba „absolvovaním“, kedy zvyčajne treba na jeho absolvovanie splniť jednu alebo viacero úloh. Predmety, ktoré sa končia skúškou, sú však zvyčajne najťažšie a získava sa za ne najviac kreditov.  

Koľko šancí (termínov) budem mať na absolvovanie skúšok?

Na absolvovanie skúšky z predmetu máš na každom študijnom programe tri pokusy, čiže tri termíny so vzájomným časovým rozmedzím na to, aby si sa po neúspešnom pokuse potrebné veci doučil.

Je štúdium ťažké? Ako často sa stáva, že študenti nespravia skúšky?

Neexistuje spôsob, ktorým by sa dalo jednoliato odpovedať na tieto dve otázky. Každý študent je iný a štúdium každého študenta je ovplyvnené inými okolnosťami. Niekomu do života vstúpia zdravotné komplikácie, u niekoho nutnosť pracovať znamená menej času na štúdium. Preto sa aj u nás, ako na každej katedre, z času na čas  stáva, že študent nedokáže predmet v danom semestri úspešne ukončiť.

Budem môcť postúpiť do ďalšieho ročníka, ak neurobím skúšku z nejakého predmetu ani na tretíkrát?

Áno, ale aj tu sú pravidlá spoločné pre každý študijný program. Tie stanovujú, že ak z ostatných predmetov v danom roku získaš spolu aspoň polovicu kreditov predpísaných pre daný ročník, môžeš postúpiť do ďalšieho ročníka a neúspešný predmet absolvovať znova. Ak ide o predmet, ktorý sa končí skúškou, na konci semestra budeš mať opäť tri pokusy na jej zloženie.

Čo ak ochoriem? Je možné prerušiť štúdium zo zdravotných dôvodov a neskôr pokračovať?

Áno, ak ochorieš alebo nebudeš môcť študovať z iných vážnych dôvodov, môžeš vyplniť a podať žiadosť o prerušenie štúdia na určitý čas. Podrobnejšie informácie nájdeš v  Organizácii štúdia, ktorá je súčasťou Študijného poriadku prístupného na webe univerzity: https://www.ukf.sk/14-univerzita/2195-studijny-poriadok-ukf

Čo ak ochoriem a nebudem sa môcť zúčastniť hodiny? Môžem priniesť ospravedlnenku od lekára?

Na vysokých školách a univerzitách platí na rozdiel od základných a stredných škôl, že neúčasť na hodine sa neospravedlňuje dokladmi od lekára, avšak väčšina vyučujúcich umožňuje čerpať dve absencie počas semestra, ktorý má štandardne dvanásť až trinásť týždňov. Presnú organizáciu semestra nájdeš vždy pred začiatkom akademického roka na webe univerzity, stačí ak do vyhľadávača na úvodnom webe zadáš „Harmonogram akademického roka“. Ak by Ťa počas štúdia zastihli dlhodobejšie zdravotné problémy, môžeš podať žiadosť o prerušenie štúdia.

Ako je to s bývaním – dostanem po prijatí na štúdium internát?

Za normálnych okolností, keď denné štúdium neprebieha dištančne, Univerzita Konštantína Filozofa ubytováva študentov na niekoľkých internátoch. Či Ti internát priradia, keď oň požiadaš, závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od toho, z akej vzdialenosti budeš na štúdium dochádzať a aké veľké množstvo študentov o internát požiada. Bližšie informácie nájdeš na webe univerzity v časti študentské domovy. https://www.ukf.sk/fakulty-a-sucasti/studenske-domovy

Získam po nástupe nejakého tútora, na ktorého sa budem môcť obrátiť s otázkami?

Áno, po zápise na štúdium absolvuješ úvodnú hodinu s tútorom, ktorý ťa usmerní v nasledujúcich krokoch a povinnostiach. Týmto tútorom bude jeden z pedagógov katedry a budeš sa naňho počas roka môcť obrátiť s potrebnými otázkami.

Uplatnenie a skúsenosti

Koľko praxe počas štúdia absolvujem?

Štúdium učiteľstva na UKF Ti poskytne veľa praxe. Existuje niekoľko druhov praxe – začínaš hospitačnou, počas ktorej sa učíš najmä pozorovaním. Pokračuješ výstupovou, počas ktorej učíš sám. Počas štúdia učiteľstva absolvuješ v každom z predmetov, ktoré budeš ako budúci učiteľ vyučovať, povinnú prax v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, a oboch rokoch magisterského štúdia. Predovšetkým posledný semester magisterského štúdia je „zasvätený“ intenzívnej výstupovej praxi a zvyčajne takmer úplne odbremenený od skúšok. V súčasnosti však okrem toho existuje aj možnosť dobrovoľne využiť nový model pedagogickej praxe a už v prvých rokoch štúdia absolvovať i ďalšiu (kreditmi ohodnotenú) asistentskú prax.

Budem sa môcť v rámci štúdia prihlásiť na študijný pobyt v zahraničí?

V súčasnej mimoriadnej situácii samozrejme nie je možné realizovať študijné pobyty v zahraničí. Nikto z nás nevie, do kedy táto situácia bude trvať. Za normálnych okolností však je možné podávať si prihlášky na študijný pobyt predovšetkým v rámci programu Erasmus+ a absolvovať ho na zahraničných vysokých školách, s ktorými má univerzita uzavretú spoluprácu. Bližšie sa môžeš informovať na webe univerzity v časti granty a Erasmus+ ( https://www.ukf.sk/granty/erasmus ) a katedrového koordinátora Erasmu Plus ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ).

Môžem počas štúdia poberať alebo získať nejaké štipendium?

Áno, môžeš. Ak sa nachádzaš vo finančnej situácii, ktorou spĺňaš kritériá na poberanie sociálneho štipendia, môžeš na začiatku akademického roka podať žiadosť o tento typ štipendia. V každom roku štúdia máš však možnosť vylepšiť svoju finančnú situáciu aj inými druhmi motivačných štipendií, ako prospechové štipendium za vynikajúci študijný prospech (čím viac „Áčok“ a kreditov – tým vyššia šanca získať ho : ) ) alebo mimoriadne štipendium za iné druhy študentských činností. Bližšie informácie nájdeš na https://www.ukf.sk/stipendia/motivacne-stipendia a v štipendijnom poriadku https://www.ukf.sk/stipendia/14-univerzita/2202-stipendijny-poriadok-ukf  .

Budem sa môcť uplatniť už aj s titulom bakalár?

Keďže učiteľské povolanie patrí medzi povolania, ktoré nie je možné vykonávať bez spĺňania zákonom stanovených kvalifikačných kritérií (podobne ako povolanie lekárske či právnické), učiteľskú pozíciu na základnej či strednej škole nemôžeš vykonávať bez absolvovania úplného učiteľského štúdia. Ako bakalár učiteľského štúdia sa však budeš môcť zamestnať v školstve napríklad na pozícii pedagogického asistenta a pracovať so žiakmi, ktorí potrebujú asistentskú spoluprácu.

Na akých miestach sa po tomto štúdiu budem môcť uchádzať o zamestnanie?

Keďže sa pri učiteľskom povolaní jedná o kvalifikované zamestnanie, jeho štúdium sa priamo spája s predpokladom, že si budeš hľadať pozíciu v tejto oblasti. Ak sa počas štúdia tvoje smerovanie vyvinie inak, okrem učiteľa náboženskej výchovy budeš môcť vzhľadom na Tvoje pedagogické vzdelanie pracovať na pozícii už spomínaného pedagogického asistenta, uchádzať sa o miesto v cirkevných a štátnych centrách voľného času či iných inštitúciách zabezpečujúcich voľnočasové aktivity. Kvalifikácia Ti ďalej umožní uchádzať sa o miesto i v oblasti inštitúcií, ako sú diecézne katechetické úrady, iné pedagogické a katechetické centrá, alebo i v oblasti kresťanských médií.

Aká je šanca, že sa po štúdiu skutočne uplatním, sú učitelia náboženstva v súčasnosti vôbec žiadaní?

Momentálna situácia je charakterizovaná stavom nedostatku učiteľov náboženskej výchovy. Počet žiakov hlásiacich sa na náboženskú výchovu v porovnaní s počtom žiakov prihlasujúcich sa na etickú výchovu je v súčasnosti relatívne vyrovnaný. Vzhľadom na súčasný trend vedenia škôl často podporujú prijatie mladých učiteľov náboženstva, preto je po čerstvých učiteľoch náboženskej výchovy v súčasnosti relatívne dobrý dopyt. O presnejších informáciách súčasného stavu sa však môžeš informovať aj kontaktovaním miestnych diecéznych katechetických úradov, ktoré majú o situácii vo svojich diecézach tiež prehľad.

Čo v skutočnosti znamená byť učiteľom náboženskej výchovy? Má to v dnešnej dobe vôbec zmysel?

Aj keď sme sa ešte pre niekoľkými rokmi nazdávali, že trend je opačný, a spirituálny i cirkevný život ustupujú do úzadia sekulárnej spoločnosti, dnes vidíme, že tento predpoklad nebol presný. Formy spirituálneho života sú pre ľudí stále dôležité. V politicko-sociálnom živote spoločnosti sa žiaľ udržiavajú aj formy náboženského extrémizmu či politického extrémizmu zneužívajúceho kresťanské a náboženské aspekty pre svoju obranu. Takéto formy vylučujú rovnosť a jednotu, ktoré sú princípmi kresťanskej i sekulárnej morálky spoločnosti. Pedagogicko-výchovné pôsobenie učiteľa náboženskej výchovy, tak ako pedagogicko-výchovné pôsobenie vo všeobecnosti, má preto dnes aktuálny význam a spoločenský zmysel.

Musím byť katolík, kresťan, alebo veriaci, aby som mohol študovať tento odbor a uplatniť sa s ním?

Nie. Aby si mohol študovať učiteľstvo náboženskej výchovy, potrebuješ byť ochotný kriticky myslieť, študovať a získavať nové informácie. Hoci sa realizuje ako Katolícka náboženská výchova, odlišuje sa od katechézy a je otvorená pre žiakov všetkých vierovyznaní ako i ateistov. Tak, ako je to ukotvené v Štátnom vzdelávacom programe, ako učiteľ náboženskej výchovy by si mal byť schopný predstaviť žiakom kresťanský štýl života a výchovu k zodpovednosti za vlastné konanie, učiť ich kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať ani nebyť manipulátormi, chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií.

Budem študovať iba obsah katolíckeho náboženstva? Čo presne znamená štúdium náboženskej výchovy?

Štúdium učiteľstva náboženskej výchovy neznamená iba štúdium obsahu katolíckeho náboženstva. Reaguje na aspekty náboženskej výchovy, ktoré sú spomenuté v odpovedi k predchádzajúcej otázke, a obsahuje študijné predmety, taktiež predstavené vyššie.

Čo ak počas štúdia zmením svoje rozhodnutie – sú odbory, na ktoré by som z tohto štúdia mohol prestúpiť tak, aby som nemusel v novom študijnom programe začínať od prvého ročníka?

V rámci učiteľského štúdia existuje aj možnosť prestupu z určitej učiteľskej aprobácie na inú v priebehu štúdia bez toho, aby si musel začínať od prvého ročníka. Realizácia prestupu však závisí od rozhodnutia vedúceho / vedúcej katedry, na ktorú chceš prestúpiť, pretože sa posudzuje aj príbuznosť absolvovaných predmetov a náročnosť štúdia. Prestup z učiteľstva náboženskej výchovy na úplne iný, neučiteľský odbor bez toho, aby si musel začínať od prvého ročníka, žiaľ možný nie je, snáď s výnimkou, že by šlo o výslovne príbuzné odbory (povedzme prestup z učiteľstva náboženskej výchovy na teológiu a pod.)

Je možné prestúpiť na štúdium náboženskej výchovy z iného učiteľského programu? Je možné prestúpiť na štúdium náboženskej výchovy z iného odboru ako učiteľstvo?

Podobne, ako v prípade vyššie, prestup z programu s inou učiteľskou aprobáciou na aprobáciu náboženská výchova možný je. Príkladom z našej katedry sú študentky, ktoré v minulosti prestúpili na štúdium náboženskej výchovy a študovali v jednom roku predmety prvého i druhého ročníka súčasne. Prestup z neučiteľského odboru na učiteľský program bez nutnosti začať od prvého ročníka však nie je možný.

Je možné študovať náboženskú výchovu jednoodborovo?

Žiaľ, takáto možnosť v súčasnosti neexistuje.

Nenašiel som odpoveď na moju otázku. Kde získam informácie, ktoré som nenašiel v žiadnej z odpovedí vyššie?

Ak si v odpovediach vyššie nezískal informácie, ktoré hľadáš, neváhaj napísať a informovať sa na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU