Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Poslanie a aktivity

Poslanie sekcie náboženskej výchovy

Na poslanie sekcie náboženskej výchovy je možné nahliadať na viacerých rovinách.

 

1. V najvšeobecnejšej rovine sa sekcia podieľa na prechovávaní a odovzdávaní zmyslu pre transcendentnú dimenziu človeka, pre jeho dôstojnosť a povolanie k slobode. Vychádza pritom z kresťanských základov, ktoré dali gréckemu filozofickému povedomiu o slobode novú hĺbku a pre európsky kontext určujúcu podobu.

2. Sekcia náboženskej výchovy aktívne vstupuje do oblasti spoločenskej a občianskej. Venuje sa príprave kvalifikovaných učiteľov náboženskej výchovy, schopných nielen odovzdávať kresťanské posolstvo, ale i robiť to formami, ktoré sú v súlade s ľudskou dôstojnosťou a kresťanskou pedagogikou. V pluralitnom prostredí školy podporujú naši študenti skutočnú toleranciu prameniacu z lásky a uznania dôstojnosti každého človeka. Pôsobia ako spolutvorcovia pokoja a nositelia nádeje.

3. Sekcia náboženskej výchovy má svoje miesto aj v rámci Filozofickej fakulty. V komplexnej palete študijných programov i výskumných tímov rozvíja svoje poslanie ako skromná počtom, ale nie významom a prínosom. Vedecky spolupracuje s inými katedrami v rámci projektov a publikácií. Vlastný výskum prezentuje na rôznych fórach, či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Sekcia náboženskej výchovy sa tak začleňuje do vízie univerzity, ktorú pri príležitosti slávnostnej inaugurácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predostrel prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., keď vyzdvihol misiu solúnskych bratov Cyrila a Metoda: „Chceme po ich príklade objavovať cesty k poznaniu pravdy a dôjsť na vyšší stupeň dokonalosti, žiť v jednote ducha a rozdávať múdrosť a učenosť, lásku i toleranciu k iným kultúram, rozvíjať vlastnú kultúru, ctiť si evanjeliové zákony ako stále platné morálne regulatívy rozvoja“ (citované podľa: Slovenské hlasy z Ríma, roč. 46, 1997, č. 1, s. 38).

 

Počas akademického roka organizujeme alebo spoluorganizujeme:
- Veni Sancte
- tematickú vedeckú konferenciu
- ŠVOUČ
- Te Deum
Vedieme výučbu v študijnom programe náboženská výchova (bakalárskom i magisterskom), v pozícii školiteľov vedieme vypracovanie záverečných prác študentov, prezentujeme naše študijné programy v regionálnych i celoslovenských médiách, participujeme na niektorých podujatiach Univerzitného pastoračného centra, zúčastňujeme sa na vedeckých konferenciách, pracujeme na publikáciách, podieľame sa na realizácii projektov a pod.

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU