Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Bakalárske štúdium

Profil absolventa učiteľstva náboženskej výchovy (v kombinácii), bakalársky stupeň

Profil absolventa bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (prvý stupeň) zahŕňa vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú definované v opise študijného odboru 38. učiteľstvo a pedagogické vedy, ako aj vedomosti a zručnosti, ktoré sa vzťahujú k jadru študijného odboru 37. teológia (katolícka).

Absolvent rozumie základným termínom a súvislostiam kresťanského učenia. Má poznatky z filozofie, etiky a teológie a je schopný používať ich so zreteľom k pedagogickému zameraniu svojho odboru. Má základnú orientáciu v pedagogickej a psychologickej problematike, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre vykonávanie činnosti pedagogického asistenta. Má skúsenosti s inštitucionalizovaným vzdelávaním a je schopný sa do neho zapojiť. Absolvent je osobnostne pripravený na prácu v školskom prostredí i mimo neho. Úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa oprávňuje absolventa pokračovať v magisterskom stupni štúdia. Ako absolvent bakalárskeho stupňa štúdia je spôsobilý vykonávať prácu pedagogického asistenta v súlade s MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6.

Teoretické vedomosti 

 • pozná dejiny kresťanského myslenia a kultúry a dokáže zhodnotiť a kriticky posúdiť význam kresťanstva pre európsku kultúru,
 • dokáže opísať a reflektovať dejinné premeny teórií kresťanského vzdelávania so zreteľom k všeobecným ľudským dejinám; pozná základných mysliteľov a šíriteľov idey kresťanskej vzdelanosti v dejinách,
 • orientuje sa v súčasných teóriách o výchove ako obrate k dobru, pravde a kráse a spoznáva paletu pedagogických metód (ciest), ktoré môže uplatniť vo výučbe so zreteľom k cieľom a účastníkom náboženského vzdelávania,
 • má znalosti o obsahu jednotlivých kníh Biblie, rozumie historickému procesu vzniku starozákonných a novozákonných biblických kníh a dokáže opísať spôsob výberu kanonických kníh prvotnou Cirkvou,
 • rozumie motívom slobodnej voľby a rozlišuje medzi konceptom slobody ako svojvôle a slobody ako osobnej zodpovednosti, 
 • je si vedomý významu svedomia v otázke axiologizácie osoby žiaka a pozná metódy rozvoja svedomia,
 • orientuje sa v základných pojmoch systematickej teológie.

Praktické schopnosti a zručnosti 

 • dokáže sformulovať problém a popísať jeho príčiny, identifikuje a rozlišuje rôzne spôsoby poznávania,
 • dokáže implementovať princípy kritického myslenia do vzdelávacieho procesu a formulovať vlastné argumenty v prospech pravdy,
 • kladie, systematicky reflektuje a prehlbuje veľké ľudské otázky (otázka šťastia, priateľstva, lásky, strachu, utrpenia, smrti apod.), 
 • prepája rozumové hľadanie a kresťanskú vieru pri reflexii existenciálnych otázok žiakov,
 • číta a interpretuje biblické texty za pomoci vybraných metód biblickej analýzy a biblický jazyk obrazov, symbolov a gest vie odlíšiť od jazyka faktov a noriem, 
 • aplikuje poznatky systematickej teológie do kontextu náboženskej výchovy,
 • zohľadňuje vývinové danosti žiaka, ako aj jeho špecifické potreby,
 • vyhľadáva a spracováva relevantné informačné zdroje,
 • dokáže samostatne pracovať s odbornou literatúrou a rozličnými informačnými zdrojmi,
 • využíva digitálne technológie, má skúsenosť s online vyučovaním.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

 • vie bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, 
 • dokáže uľahčiť adaptáciu žiaka na prostredie školy a uľahčuje prekonávanie bariér, ktoré plynú z jeho prípadného sociálneho znevýhodnenia,
 • spoluorganizuje činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
 • je schopný vykonávať pedagogický dozor počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese, 
 • zvláda odprevádzanie žiakov, doprovod žiakov do ZŠ a zo ZŠ,
 • aktívne spolupracuje pri príprave učebných pomôcok na záujmovú činnosť,
 • komunikuje s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a vzdelávania.

Uplatnenie absolventa

 • Absolvent bakalárskeho študijného programu je spôsobilý vo väzbe na absolvovaný pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ uplatniť sa v školstve a ďalších výchovno-vzdelávacích inštitúciách napr. v pozícii pedagogického asistenta alebo v pozícii vychovávateľ.
 • Bakalárske štúdium je zároveň prípravou pre nadväzujúci magisterský stupeň a pre získanie kvalifikácie na vykonávanie profesie učiteľa na základnej a strednej škole. 
 • Okrem toho sa absolventi môžu uplatniť aj v pozíciách animátorov, farských asistentov, v centrách voľného času, katechetických centrách a inštitúciách, ktoré sa venujú výchove a vzdelávaniu detí a mládeže.  

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU