facebook_page_plugin

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo NV v kombinácii (BC. stupeň)

Charakteristika študijného programu

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii s iným predmetom školskej výchovno-vzdelávacej sústavy) sprostredkúva študentovi sociokultúrne obsahy, ktoré majú výrazný emocionálny, hodnotový, etický a náboženský rozmer. Základnú bázu predmetovej špecializácie študenta v bakalárskom stupni tvorí poznanie filozofického a teologického východiska náboženskej výchovy. Študent sa oboznamuje s princípmi kresťanskej viery a myslenia. Spoznáva a učí sa interpretovať učenie Cirkvi. Získava tiež poznatky z oblasti biblických vied, ktoré aktívne implementuje do príprav biblickej katechézy. Časť študijného programu je venovaná etike a morálnej teológii, kde je dôraz položený na problematiku základnej voľby, svedomia, prirodzeného morálneho zákona a cnosti. Študijný program sprostredkúva študentovi aj poznanie iných náboženstiev a skúsenosť s ekumenickým dialógom. Popri teoretickej časti študijného programu sa už v bakalárskom stupni študent zúčastňuje pedagogickej praxe, ktorá je orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania a realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl.

Časť študijného programu je zameraná aj na pedagogický a psychologický základ. Jeho výučba prebieha na Pedagogickej fakulte. Študent sa v jeho rámci oboznamuje so základnou charakteristikou psychológie žiaka, s jednotlivými didaktickými postupmi a získava praktické zručnosti s vedením vyučovacej hodiny.

Uplatnenie absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) je predovšetkým pripravený pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Po dosiahnutí prvého stupňa vzdelania môže vykonávať profesiu asistenta učiteľa, pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, školského administratívno-metodického pracovníka. Uplatnenie nájde aj v detských besiedkach, kresťanských kluboch, či v iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi.

Aktuality

APVV

Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Harmonogram ak. roka 2021/2022

Harmonogram nájdete TU