Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Metódy práce so študentmi

V princípe sa štúdium odohráva v kombinácii piatich základných foriem vyučovania:

1. Prednášky: Prednášky sú neoddeliteľnou súčasťou univerzitnej výučby. Študent má vďaka prednáškam matériu podanú komplexne a systematicky. Prednášky sú vždy spojené s diskusiou v skupine a možnosťou konzultovať problematické otázky i individuálne.

2. Seminárne hodiny: Seminárna hodina dopĺňa prednášky. Je skôr formáciou ako informáciou. Zmysel seminárnych hodín je teda v praktickom cvičení a vovádzaní do vedeckej práce.

3. Individuálna práca študenta: Slovo „štúdium“ pochádza z latinského studiositas, čo znamená oddanosť učeniu. Nestačí, keď študent vie zopakovať, musí sa tiež naučiť osvojovať si poznanie. Nestačí asimilovať výsledky práce učiteľa, komunikované na prednáškach, ale sám musí rozvíjať svoje dary kreativity a trénovať sa v bádaní. Individuálna práca študenta spočíva najmä v milujúcom nazeraní, pozornom skúmaní a starostlivej syntéze poznatkov s vlastnou skúsenosťou a kultúrou.

4. Hospitačná prax: Študent náboženskej výchovy sa v treťom ročníku bakalárskeho štúdia zúčastňuje náčuvov na hodinách náboženskej výchovy, vedených kvalifikovanými cvičnými učiteľmi.

5. Výstupová prax: Študent náboženskej výchovy sa v prvom a druhom ročníku magisterského štúdia zasväcuje do učiteľského umenia priamo v teréne. V spolupráci s cvičným učiteľom a katedrovým metodikom praxe vyhodnocuje obsah a formu svojich učiteľských počiatkov.

Na hodinách sú tiež uplatňované moderné metódy výučby, pri ktorých dochádza k väčšej aktivite žiaka a súčasne aj k rozšíreniu a prehĺbeniu jeho osobnostných kompetencií: kolokviálna diskusia, okrúhly stôl, exkurzia, projektové vyučovanie, skupinové vyučovanie, brainstorming, panelová diskusia a podobne

Už teraz si pripravte prihlášky na vysokoškolské štúdium k nám. Prijatie bez prijímacích skúšok.

 

A čo naši absolventi hovoria s odstupom času o štúdiu u nás:

 

"Človek ako pútnik na ceste životom môže len postupne odhaľovať zmysel dôležitých životných rozhodnutí. Medzi takéto rozhodnutia bezpochyby patrí aj voľba vysokej školy a študijného programu. V mojom prípade išlo o to, že som si nechcel vybrať len vzdelávaciu inštitúciu či rôznorodosť predmetov, ktoré ponúka. Chcel som si vybrať seba, resp. môj výber bol podmienený tým, že som mal viac-menej jasnú predstavu o tom, kým som sa chcel stať. Kto má na konci strednej školy aspoň takýmto spôsobom pred sebou cieľ, nie je ďaleko od toho, aby vnútorná túžba jeho srdca podnietila rozum k tomu, aby vo svetle prvých princípov posúdil správnosť výberu a predložil ho vôli, ktorá sa nakoniec stane motorom pre vypísanie vysokoškolskej prihlášky. Avšak nielen pre to, aby ste porozumeli predchádzajúcej vete, je vhodné študovať náboženskú výchovu na UKF. Ide najmä o to, že štúdium náboženskej výchovy umožňuje vidieť skutočnosť v širších perspektívach. Nejde o zhromažďovanie informácií, či bifľovanie sa poučiek, ale o porozumenie a rozvíjanie toho najpodstatnejšieho, čo človek nosí vo svojom vnútri ako zmysel, ako kód enigmy, ktorý nemôže nechcieť dekódovať.

Čo sa týka samotného štúdia, nemožno nespomenúť, že sa odlišuje od masového vzdelávania na ostatných katedrách. To na hodinách vytvára príjemnú atmosféru, pri ktorej anonymita nemá miesto. A ako ja pokračujem s tým, čo začalo na UKF? Celkom prozaicky, a to doktorandským štúdiom katolíckej teológie." (Juraj)

 

„Štúdium na katedre náboženských štúdií mi dalo veľa, aj po odbornej stránke, aj medziľudskej. Dostala som dobrú prípravu, aby som mohla zvládať všetko, s čím sa ako pedagóg stretnem. Získala som všeobecný rozhľad, z ktorého poznatky môžem aplikovať vo vyučovacom procese.

Atmosféra počas celého štúdia bola priateľská - ako medzi študentmi, tak aj medzi vyučujúcimi a študentmi navzájom. Spoločné mimoškolské aktivity nás tiež obohatili a zblížili ( stretnutia na fare so školským kaplánom, upc ples, posedenie pri guláši, spoločná stanovačka, beánie a rôzne iné aktivity.

Ako pedagóg som sa "našla" vo vyučovaní náboženskej výchovy. Je to predmet, kde so žiakmi môžem robiť všetky druhy aktivít - cez spev, tanec, hru, kreslenie, rôzne súťaže na prvom stupni po spoločný dialóg, zdieľanie sa, prácu s textom, s filmom, prezentáciami na rôzne zaujímavé témy so žiakmi na druhom stupni. Poviem príklad. Nedávno sa mi stala nasledovná situácia. S deviatakmi sme preberali tému "SEKTY". Je to téma lákavá a žiakov zaujala, keďže sa s tým aj reálne stretávajú. Som veľmi rada, keď sa žiaci pýtajú. Ale od tejto témy sme sa so žiakmi "dostali" na tému jogy a praktizovania iných východných filozofických praktík. Nakoľko táto téma síce v osnovách nie je, no žiakov zaujala, pretože sa ich týka, žijú tým, tak sme sa jej venovali. Tým chcem povedať len toľko, že náboženská výchova má čo povedať, ponúknuť aj dnešnej mládeži. Mladí hľadajú odpovede na rôzne životné otázky a práve cez spoločný dialóg na hodinách môžu tieto odpovede aj objaviť. Mňa osobne to posúva vpred. Som vďačná, že môžem tento predmet vyučovať.“ (Adriana)

 

„Moje štúdium na Katedre náboženských štúdií bolo pre mňa veľkým povzbudením a osviežením života. Mal som radosť z toho, že môžem vidieť, ako má fungovať správny vzťah vysokoškolského učiteľa a študenta, teda vzájomný rešpekt. Nároky boli primerané vysokoškolskému štúdiu a napriek tomu sa študovalo veľmi dobre. Nikdy sa nestalo niečo také, že by sme nevedeli, čo sa máme učiť, alebo že sme sa mali učiť niečo neurčité. Tak ako som to viackrát zažil na iných katedrách, kde sme sa mali učiť „A“, potom sme sa dozvedeli, že aj „B“, a tak sme sa to naučili, ale na skúške bolo iba „C“ a „D“. Týmto úprimným prístupom si ma katedra získala. No to boli iba prvé dojmy. Obsah učiva a jeho spôsob podávania bol veľmi vecný a odborný, napriek tomu, že bol z oblasti teológie, takže to nielen rozšírilo môj slovník cudzích slov, ale aj vieru v osobného Boha aj v jeho cirkev. A napokon, kto mal otvorené oči, mohol vidieť v každom učiteľovi, že žije to, čo učí, a učí to, čomu verí. Pritom učitelia, uvedomujúc si svoje nedostatky, boli primerane tolerantní k nedostatkom študentov. Ak rád používaš rozum a trochu filozofiu, tak štúdium na tomto mieste by si mal zvážiť.“ (Šimon)

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU