Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Publikácie

Kauzalita cnosti 

BLAŠČÍKOVÁ, A.: Kauzalita cnosti ako cesty podľa Tomáša Akvinského. In: KÚTNY, I.: Zmysel na ceste svedomia a cnosti. Trnava : Dobrá kniha, 2018, s. 63-131.

Anotácia: Verejnosti predkladané dielo obsahuje dve štúdie charakteru vedeckej monografie, ktoré sa, každá zo špecifického uhla pohľadu, zaoberajú relevanciou otázky zmyslu na ceste človeka životom. Prvá špecifikuje cestu svedomia, druhá ponúka pohľad na cestu cnosti. Obe štúdie sa na jednej strane dopĺňajú a vzájomne osvetľujú, na druhej strane ich spája spoločná tendencia zaoberať sa zmyslom nielen ako niečím, k čomu človek vo svojej slobode smeruje, ale súčasne ako niečím, čo sa človeku otvára ako dar, ako milosť. Nejde teda o jednostranné ľpenie na možnostiach človeka, ale o vyniknutie tvorivej sily Ducha Svätého, ktorý robí všetko novým.

 Kult a moralka LYKO, M. : Kult a morálka. Princíp zostupujúci do skutočnosti. Nitra : UKF, 2016.

Anotácia: Monografia poukazuje na vzájomnú previazanosť vonkajšieho kultu, ktorý človek – kresťan – vykonáva s uplatňovaním morálnych princípov. Autor sa na dôvody a dôsledky spojitosti morálky a kultu pozerá pod zorným uhlom učenia Katolíckej cirkvi, presnejšie pokoncilového magistéria. Text je zasadený do konkrétnej reality, ktorá je vyjadrená vo výskumnej časti. TEXT TU

 Cirkev v postmoderne HLAD, Ľ.: Cirkev v postmoderne : Náčrt katolíckej ekleziológie. 1. vyd. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2016. 161 s.

Anotácia: Vysokoškolská učebnica ponúka ucelenú katolícku náuku o Cirkvi. Práca najskôr ponúka analýzu postmodernej mentality, pričom mapuje priestor, ktorý postmoderna vyčleňuje Cirkvi. Následne predstavuje vzťah medzi exegetickými školami a ekleziologickými uzávermi, ako i súčasnú metódu výkladu Písma i teologický jazyk v ekleziológii. Cez dejinný pohľad na Cirkev v Písme, patristike, stredoveku, reformácii, potridentskom období, sa zameriava na náuku Druhého vatikánskeho koncilu a pokoncilový vývin ekleziológie, ktorý je zhrnutý v tzv. ekleziologických modeloch (Cirkev ako spoločenstvo, Kristovo telo, Chrám Ducha, sviatosť). Text TU

 Hugo rahner

Hlad, Ľ.: Hugo Rahner e la teologia kerygmatica. 1. vyd. Praha : Evropské vzdělávací centrum, 2013. 99 s.

Anotácia: Zahraničná vedecká monografia predstavuje v kontexte aktuálnej teologickej diskusie o metóde v teológii vklad nemeckého teológa Huga Rahnera, hlavného predstaviteľa prúdu kerygmatickej teológie, poukazujúc na cenné intuície autora, ktorých aktuálnosť presahuje do čias novej evanjelizácie. Text TU

HLAD, Ľ.: Riflessioni sull´ escatologia negli scriti minori di Hugo Rahner. Praha: Evropské vzdělávací centrum, 2014. 109 p. ISBN 978-80-87386-17-0.

Anotácia: Zahraničná monografia pojednávajúca o eschatologickej doktríne v  tzv. „menších“ dielach Huga Rahnera (1900-196 - patrológa, kerygmatického teológa, historika - ponúka ucelený pohľad na náuku o  posledných veciach, ktorá je v  perspektíve otca tvz. „kerygmatickej teológie“ základom moderného kresťanského humanizmu a  obnovy celej západnej spoločnosti. Tvorivý proces spočíval v  objavovaní mnohonásobných variácií základnej tézy, že ohlasovanie eschatologických právd (právd o  zmysle existencie človeka a sveta) je prameňom oživeného západného kresťanstva i  západnej spoločnosti ako takej, čím je aktuálna výzva k  tzv. „novej evanjelizácii“ privedená k  jej ideovým počiatkom. Text TU

 Tri aspekty

KONDRLA, P. a kol. Tri aspekty skúmania hodnôt. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 122 s.

Anotácia: Monografia sa v prvej časti pod názvom Filozofia hodnôt venuje všeobecným podmienkam vzniku filozofie hodnôt a predstavuje, ako k nej pristupovali vybraní autori – Rudolf H. Lotze, Wilhelm Windelband, Henrich Rickert a napokon Søren A. Kierkegaard.
V druhej časti s názvom Hodnoty v zornom uhle sociálnych vied a psychológie sa zaoberá metodológiou, kontextom a klasifikáciou hodnôt v rámci sociálnych vied a psychológie.
Záverečná časť s názvom Hodnoty na pomedzí filozofie a sociálnych vied rozoberá konkrétne teórie, ktoré interpretujú hodnoty a hodnotové orientácie v sociálnych vedách.

 Rodinne vztahy LYKO, M. : Rodinné vzťahy podľa princípov sociálneho učenia Katolíckej cirkvi. Nitra : UKF, 2013.

Anotácia: Originálnosť publikácie a z toho vyplývajúci nový pohľad na problematiku sociálnej spravodlivosti v rodine zaručuje nielen zainteresovaný pohľad autora, ale aj jeho ambícia načrtnúť víziu rodinnej spravodlivosti pre budúcnosť. Čitateľovi tlmočí aktuálne či aktualizované, argumentmi podložené pravidlá vychádzajúce zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. TEXT TU

HLAD, Ľ.: Hugo Rahner e la teologia kerygmatica. 1. vyd. Praha : Evropské vzdělávací centrum, 2013. 99 s.

Anotácia: Zahraničná vedecká monografia predstavuje v kontexte aktuálnej teologickej diskusie o metóde v teológii vklad nemeckého teológa Huga Rahnera, hlavného predstaviteľa prúdu kerygmatickej teológie, poukazujúc na cenné intuície autora, ktorých aktuálnosť presahuje do čias novej evanjelizácie.

 Hodnoty a postmoderna KONDRLA, P.: Hodnoty a postmoderna. Bratislava: Iris, 2010. 122 s.

Anotácia: Monografia sa venuje skúmaniu spôsobov chápania a interpretácie hodnôt v tzv. postmodernej dobe. Ponúka analýzu prostredia, v ktorom dominuje pluralita hodnôt. Autor sa zamýšľa nad možnosťami ontologickej interpretácie podstaty hodnôt a jej použiteľnosti v pluralite diskurzov. Analyzuje kritické momenty, ktoré vyplývajú z pluralitnej interpretácie hodnôt ako aj z nihilistického prístupu k hodnotám, ktorý je typický pre masovú spoločnosť, kde je jedinec vnímaný ako súčasť davu.

 Etika cnosti BLAŠČÍKOVÁ, A.: Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského. Nitra : FF, 2009.

Anotácia: Publikácia prispieva k súčasnej rehabilitácii etiky cnosti analýzou koncepcie cnosti podľa Tomáša Akvinského. Autorka v nej popri samotnej definícii cnosti skúma súvislosti cnosti a blaženosti, ako aj cnosti a zákona. Súčasťou monografie je aj niekoľko aktuálnejších pohľadov a interpretácií Tomášovej etiky cnosti. Text TU

                              

HLAD, Ľ. - JUDÁK, V.: Riflessioni sull'escatologia negli Scritti maggiori di Hugo Rahner. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2019. 137 p. ISBN 978-80-87871-06-5. Text TU

Anotácia: Zahraničná monografia pojednávajúca o eschatologickej doktríne v  tzv. „väčších“ dielach Huga Rahnera (1900-1968) - patrológa, kerygmatického teológa, historika - ponúka ucelený pohľad na náuku o  posledných veciach, ktorá je v  perspektíve otca tvz. „kerygmatickej teológie“ základom moderného kresťanského humanizmu a  obnovy celej západnej spoločnosti. Tvorivý proces spočíval v  objavovaní mnohonásobných variácií základnej tézy, že ohlasovanie eschatologických právd (právd o  zmysle existencie človeka a sveta) je prameňom oživeného západného kresťanstva i  západnej spoločnosti ako takej, čím je aktuálna výzva k  tzv. „novej evanjelizácii“ privedená k  jej ideovým počiatkom.

                              

BLAŠČÍKOVÁ, A.: Relationality in the Education towards Virtue according to Thomas Aquinas, 2021. In: Andrej Rajský et. al.: Relationality in Education of Morality. Berlin: Peter Lang, 2021. ISBN 978-3-631-85264-4, P. 51-67. 

Anotácia: Sú v nás cnosti z vonkajšej príčiny (z výchovy, z imitácie druhých) alebo v nás existujú od prirodzenosti (rodíme sa cnostnými)? Môžeme priamo (vyučovaním, skutkami) spôsobiť cnosť? Čo je presne úlohoužiaka a čo úlohou učiteľa v získavaní cnosti žiakom? Aké účinné výchovné nástroje používa učiteľ a podľa akých kritérií medzi nimi volí? Kapitola v monografii sa pri hľadaní odpovede na tieto otázky inšpiruje analýzou povahy vzťahu učiteľa a žiaka, ktorú urobil Tomáš Akvinský. Z uvedenej analýzy vyplýva, že hlavnou príčinou cnosti je žiak, vybavený pre túto úlohu vrodenou dispozíciou rozvinúť zárodky cnosti v sebe. Bez vnútorného zainteresovania sa (vertikálnej vzťahovosti) žiaka môže vonkajšie pôsobenie učiteľa vytvoriť len vonkajšie zdanie cnosti. Učiteľ je spolupríčinou výchovy k cnosti. Pomáha žiakovi na ceste pomocou didaktických prostriedkov, ktoré musia byť primerané cieľom výchovy i jedinečnosti žiaka. Predpokladom učiteľského umenia nie je len profesionálna kompetencia, ale i jeho vlastná vertikálna vzťahovosť.


                             

SVOBODOVÁ, Z. - BLAŠČÍKOVÁ, A.: Mezi filosofií a teologií výchovy. Praha: Karolinum, 2021. 134 s. ISBN 978-80-246-4902-3. 

Anotácia: Monografia je výsledkom dialógu dvoch vyučujúcich z Českej republiky a zo Slovenska, ktoré sa zaoberajú filozofiou, teológiou a pedagogikou. Jej cieľom bolo vstúpiť do živej školy myslenia, ktorú založil český filozof Radim Palouš (1924–2015), a znovu premýšľať témy, ktoré otváral vo svojich dielach. Hľadá odpovede na otázky: Čo je to výchova? Čo môže činiť vychovávateľ a čo má činiť vychovávaný? V čom je zhoda a kde je rozdiel medzi výchovou v zmysle paideia a kresťanskou educatio? Čo znamená obstáť v dráme života a sveta? Čo je zmyslom scholé a je možné zažiť scholé v dnešnej škole? Ako dnešná škola pripravuje najmladšiu generáciu na úlohu rozvíjať občiansku spoločnosť? Rozhovor sa vydáva na cestu hľadania múdrosti, načúvaním slovám i Slovu, vnímaním a premýšľaním skúsenosti, skrze rozum i intuíciu, dialóg i prijímanie v stíšení. Nazerá do sveta týkajúceho sa všetkých, ktorí sú žiakmi, študentmi, vychovávateľmi, učiteľmi, pedagógmi – hľadajúci i poslaní, túžiaci i čeliaci nepochopeniu. Je pozvaním k premýšľaniu ľudského života s pokorou i s vedomím ľudskej zodpovednosti, v nádeji, že úsilie hľadať dobro, pravdu a krásu súvisia s úlohou ľudsky obstáť.

RECENZIA I TU

RECENZIA II TU

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU