facebook_page_plugin

Publikácie

Kauzalita cnosti  BLAŠČÍKOVÁ, A.: Kauzalita cnosti ako cesty podľa Tomáša Akvinského. In: KÚTNY, I.: Zmysel na ceste svedomia a cnosti. Trnava : Dobrá kniha, 2018, s. 63-131.

Anotácia:
Verejnosti predkladané dielo obsahuje dve štúdie charakteru vedeckej monografie, ktoré sa, každá zo špecifického uhla pohľadu, zaoberajú relevanciou otázky zmyslu na ceste človeka životom. Prvá špecifikuje cestu svedomia, druhá ponúka pohľad na cestu cnosti. Obe štúdie sa na jednej strane dopĺňajú a vzájomne osvetľujú, na druhej strane ich spája spoločná tendencia zaoberať sa zmyslom nielen ako niečím, k čomu človek vo svojej slobode smeruje, ale súčasne ako niečím, čo sa človeku otvára ako dar, ako milosť. Nejde teda o jednostranné ľpenie na možnostiach človeka, ale o vyniknutie tvorivej sily Ducha Svätého, ktorý robí všetko novým.

 
 Kult a moralka LYKO, M. : Kult a morálka. Princíp zostupujúci do skutočnosti. Nitra : UKF, 2016.

Anotácia:
Monografia poukazuje na vzájomnú previazanosť vonkajšieho kultu, ktorý človek – kresťan – vykonáva s uplatňovaním morálnych princípov. Autor sa na dôvody a dôsledky spojitosti morálky a kultu pozerá pod zorným uhlom učenia Katolíckej cirkvi, presnejšie pokoncilového magistéria. Text je zasadený do konkrétnej reality, ktorá je vyjadrená vo výskumnej časti.

 Cirkev v postmoderne HLAD, Ľ.: Cirkev v postmoderne : Náčrt katolíckej ekleziológie. 1. vyd. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2016. 161 s.

Anotácia:
Vysokoškolská učebnica ponúka ucelenú katolícku náuku o Cirkvi. Práca najskôr ponúka analýzu postmodernej mentality, pričom mapuje priestor, ktorý postmoderna vyčleňuje Cirkvi. Následne predstavuje vzťah medzi exegetickými školami a ekleziologickými uzávermi, ako i súčasnú metódu výkladu Písma i teologický jazyk v ekleziológii. Cez dejinný pohľad na Cirkev v Písme, patristike, stredoveku, reformácii, potridentskom období, sa zameriava na náuku Druhého vatikánskeho koncilu a pokoncilový vývin ekleziológie, ktorý je zhrnutý v tzv. ekleziologických modeloch (Cirkev ako spoločenstvo, Kristovo telo, Chrám Ducha, sviatosť).

 Hugo rahner HLAD, Ľ.: Riflessioni sull'escatologia negli scriti minori di Hugo Rahner. 1. vyd. Praha : Evropské vzdělávací centrum, 2014. 109 s.

Anotácia:
Zahraničná vedecká monografia sa zaoberá „menšími“ dielami Huga Rahnera, na ktoré nahliada v eschatologickej optike. Eschatologická náuka diel Huga Rahnera (Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo, Mater Ecclesia, Homo ludens, Maria e la Chiesa) potvrdzuje tézu o eschatologickom obrate v teológii XX. storočia a zároveň významne obohacuje náuku o posledných veciach, ktorá v období manualistiky bola metodologicky i obsahovo redukovaná.

 Tri aspekty KONDRLA, P. a kol. Tri aspekty skúmania hodnôt. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 122 s.

Anotácia:
Monografia sa v prvej časti pod názvom Filozofia hodnôt venuje všeobecným podmienkam vzniku filozofie hodnôt a predstavuje, ako k nej pristupovali vybraní autori – Rudolf H. Lotze, Wilhelm Windelband, Henrich Rickert a napokon Søren A. Kierkegaard.
V druhej časti s názvom Hodnoty v zornom uhle sociálnych vied a psychológie sa zaoberá metodológiou, kontextom a klasifikáciou hodnôt v rámci sociálnych vied a psychológie.
Záverečná časť s názvom Hodnoty na pomedzí filozofie a sociálnych vied rozoberá konkrétne teórie, ktoré interpretujú hodnoty a hodnotové orientácie v sociálnych vedách.

 Rodinne vztahy LYKO, M. : Rodinné vzťahy podľa princípov sociálneho učenia Katolíckej cirkvi. Nitra : UKF, 2013.

Anotácia:
Originálnosť publikácie a z toho vyplývajúci nový pohľad na problematiku sociálnej spravodlivosti v rodine zaručuje nielen zainteresovaný pohľad autora, ale aj jeho ambícia načrtnúť víziu rodinnej spravodlivosti pre budúcnosť. Čitateľovi tlmočí aktuálne či aktualizované, argumentmi podložené pravidlá vychádzajúce zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi.

  HLAD, Ľ.: Hugo Rahner e la teologia kerygmatica. 1. vyd. Praha : Evropské vzdělávací centrum, 2013. 99 s.

Anotácia:
Zahraničná vedecká monografia predstavuje v kontexte aktuálnej teologickej diskusie o metóde v teológii vklad nemeckého teológa Huga Rahnera, hlavného predstaviteľa prúdu kerygmatickej teológie, poukazujúc na cenné intuície autora, ktorých aktuálnosť presahuje do čias novej evanjelizácie.

 Hodnoty a postmoderna KONDRLA, P.: Hodnoty a postmoderna. Bratislava: Iris, 2010. 122 s.

Anotácia:
Monografia sa venuje skúmaniu spôsobov chápania a interpretácie hodnôt v tzv. postmodernej dobe. Ponúka analýzu prostredia, v ktorom dominuje pluralita hodnôt. Autor sa zamýšľa nad možnosťami ontologickej interpretácie podstaty hodnôt a jej použiteľnosti v pluralite diskurzov. Analyzuje kritické momenty, ktoré vyplývajú z pluralitnej interpretácie hodnôt ako aj z nihilistického prístupu k hodnotám, ktorý je typický pre masovú spoločnosť, kde je jedinec vnímaný ako súčasť davu.

 Etika cnosti BLAŠČÍKOVÁ, A.: Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského. Nitra : FF, 2009.

Anotácia:
Publikácia prispieva k súčasnej rehabilitácii etiky cnosti analýzou koncepcie cnosti podľa Tomáša Akvinského. Autorka v nej popri samotnej definícii cnosti skúma súvislosti cnosti a blaženosti, ako aj cnosti a zákona. Súčasťou monografie je aj niekoľko aktuálnejších pohľadov a interpretácií Tomášovej etiky cnosti.

Aktuality

APVV

Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Harmonogram ak. roka 2021/2022

Harmonogram nájdete TU