Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Posun termínu odovzdania záverečnej práce

UKF upozorňuje študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, že sa posúva termín odovzdania záverečnej práce o dva týždne. Najneskorší dátum vloženia záverečnej práce do Akademického informačného systému (AIS) je 9. mája 2020.

Záverečné práce sa odovzdávajú výlučne elektronicky, prostredníctvom AIS. Prácu nie je potrebné tlačiť a viazať, ani ju fyzicky odovzdávať na študijnom oddelení. Záverečná práca musí spĺňať ustanovenia Smernice UKF č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v znení dodatku č. 1.

AIS umožňuje študentovi priamo vygenerovať zadanie záverečnej práce a vložiť ho do záverečnej práce.

UKF zavádza elektronickú archiváciu licenčných zmlúv, a preto papierové licenčné zmluvy nie sú pre UKF potrebné. Autori záverečných prác si môžu prostredníctvom AIS licenčnú zmluvu vytlačiť pre vlastnú potrebu.

UKF zároveň upravuje harmonogram akademického roka pre končiace ročníky štúdia nasledovne:

  • Výučbové obdobie: do 25. apríla 2020
  • Skúškové obdobie Mgr.: 27. apríla 2020 – 16. mája 2020
  • Skúškové obdobie Bc.: 27. apríla 2020 – 30. mája 2020

Upozornenie: Termíny konania, ako aj spôsob konania štátnej skúšky je determinovaný vývojom pandémie. UKF má záujem, aby študenti končiacich ročníkov ukončili svoje štúdium v tomto akademickom roku, t. j. najneskôr do 31. augusta 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa opravné termíny štátnych skúšok uskutočnia až v akademickom roku 2020/21.

Prihláste sa k nám na štúdium. Do 30. 4. 2020

Zabezpečujeme denné bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom. Prihláste sa na bakalárske a magisterské štúdium do 30. 4. 2020.

 

Na poslanie katedry je možné nahliadať na viacerých rovinách.

1. V najvšeobecnejšej rovine sa katedra podieľa na prechovávaní a odovzdávaní zmyslu pre transcendentnú dimenziu človeka, pre jeho dôstojnosť a povolanie k slobode. Vychádza pritom z kresťanských základov, ktoré dali gréckemu filozofickému povedomiu o slobode novú hĺbku a pre európsky kontext určujúcu podobu.

Čítať ďalej...

Na našej katedre prednášala známa česká teoretička výchovy

V rámci podpísanej dohody Erasmus plus medzi Teologickou fakultou Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre navštívila v dňoch 24. až 26. februára 2020 našu katedru PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., výrazná osobnosť českej teórie výchovy, odborníčka na filozofiu výchovy, komeniológiu a dejiny etického a náboženského vzdelávania. Študentom prednášala o filozofii náboženskej výchovy, teológii výchovy a o etike pre výchovu. V prednáškach predstavila poňatie náboženskej výchovy ako skúsenosti dialógu neseného nádejou, ktorého cieľom je starosť o dušu, obrátenie sa žiaka i pedagóga k prameňom ducha a vytváranie hlbšieho spoločenstva v ľudskosti. V rámci kultúrneho programu sa zúčastnila prehliadky Katedrály sv. Emeráma a diecézneho múzea. Krátky pobyt PhDr. Bc. Zuzany Svobodovej, Ph.D. položil základy pre spoluprácu medzi Katedrou pedagogiky TF JCU v Českých Budějoviciach a Katedrou náboženských štúdií FF UKF v Nitre.

Foto 1 TU

Foto 2 TU

 

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Ponúkame možnosť zapojiť sa do 11. ročníka celoslovenskej súťaže. Jej uzávierka je 15. apríla 2020.

Viac informácií TU

Rokovali sme o religiozite, spiritualite a o alternatívnych náboženských hnutiach

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 27. novembra 2019 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia. Záštitu nad ňou prevzal rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a nitriansky biskup prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Prítomným sa v otváracej časti konferencie prihovorili pozvaní diplomati: veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Jo achim Bleicker, veľvyslanec Slovinska na Slovensku Gregor Kozovinc a veľvyslanec Srbska na Slovensku Momčilo Babić.

Rektor UKF v Nitre vo svojom príhovore pripomenul význam náboženských hodnôt pre dnešnú spoločnosť. Ocenil vzdelávacie a iné aktivity Katedry náboženských štúdií na Filozofickej fakulte, ktoré súvisia s duchovným rozmerom človeka.

Okrem slovenských odborníkov vystúpili na tomto vedeckom podujatí akademici z Poľska, Česka a Slovinska.

Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v rámci riešenia projektu APVV „Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku“.

Fotogaléria TU

Inštruktáž pre prvákov

Prváci v bakalárskom študijnom programe učiteľstvo NV budú mať inštruktáž s tutoriálnym učiteľom v stredu 25. septembra 2019 o 13.00 v miestnosti 0380 v budove na Štefánikovej ulici.

Tutoriálny učiteľ: ThDr. Miroslav Lyko, PhD., kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vitajte na našej inovovanej stránke

Od 1. mája 2019 pracujeme na novej verzii web stránky katedry. Veríme, že bude prehľadnejšia, pútavejšia a obsahujúcejšia užitočné informácie.

 

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU