Profily absolventov

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Interná forma: 6 semestrov

ZRUČNOSTI A UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent odboru Náboženská výchova, majúc poznatky z predpísaných filozofických disciplín, ktoré priebežne rozvíja štúdiom niektorých teologických disciplín a dopĺňa na teoreticko-aplikačnej rovine i v dôsledku biblickej impostácie je schopný praktického úsudku s aplikačným aspektom v horizonte svojho pôsobenia. Ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy a vzdelávania, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického a didaktického prostredia, pozná pravidlá školského systému a ovláda obsah a štruktúru svojej predmetovej špecializácie. Dokáže náležite asistovať pri riešení úloh v disciplínach svojej predmetovej špecializácie a využívať informačné technológie. Vzhľadom na vyváženosť študijného programu absolvent dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec a ako člen pedagogicko-výchovného tímu. Je schopný náležitej analýzy a udržiavať kontakt s  tendenciami vývoja vo svojom odbore. Má predpoklady komunikovať s verejnosťou a prostredníctvom magisterskej formy štúdia stať sa plnohodnotným pedagogicko-výchovným pracovníkom. Vie efektívne komunikovať v rovine výskumného tímu, ale aj žiackej skupiny, je oboznámený s novými trendmi v oblasti platforiem aprobačného predmetu a didaktiky.
Absolvent má možnosť uplatniť sa jednak v oblasti pedagogicko-výchovnej pôsobnosti na základných a stredných školách ako asistent najmä v užšie vyšpecifikovanom zábere jednotlivých škôl a inštitúcií, zriadenie ktorých je bližšie v súlade s ich životným presvedčením, realizáciu ktorého garantuje Ústava republiky na základe nescudziteľného práva ľudskej osoby na náboženskú slobodu. Absolvent má tiež možnosť, angažujúc sa v iných sférach spoločenského a kultúrneho diania, byť účastný ich poľudštenia v eticko-morálnom aspekte.


MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Interná forma: 4 semestre
Externá forma: 4 semestre – bezplatné externé štúdium

ZRUČNOSTI A UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent má náležité znalosti zo všetkých študijných oblastí a disciplín danej aprobácie II. stupňa, prostredníctvom ktorých mal možnosť došpecifikovať aspekt osobnej sebarealizácie. Tento horizont poznania a znalostí mu otvára nové perspektívy angažovania sa jednak na osobnostnej rovine, ako aj v oblasti pedagogicko-morálno-výchovnej a pedagogicko-morálno-náboženskej, v ktorej je schopný nielen aplikovať získané poznatky pri riešení praktických otázok života, ale aj kreatívne pôsobiť v horizonte nevyhnutnej a možnej inovačnej vízie. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu aprobačnej špecializácie, pozná praktické i teoretické súvislosti odborovej špecializácie, používa moderné informačné technológie. Vzhľadom na vyváženosť študijného programu absolvent dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec a ako člen pedagogicko-výchovného tímu. Je schopný náležitej analýzy a udržiavať kontakt s  tendenciami vývoja vo svojom odbore. Vie efektívne komunikovať v rovine výskumného tímu, ale aj žiackej skupiny, je oboznámený s novými trendmi v oblasti platforiem svojho odboru a didaktiky. Dokáže vytvárať a analyzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania. Samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Vie efektívne komunikovať pedagogické a odborné poznatky so širším prostredím laickej i profesionálnej verejnosti.
Absolvent má možnosť uplatniť sa jednak v oblasti pedagogicko-výchovnej pôsobnosti na základných a stredných školách ako učiteľ,  v užšie vyšpecifikovanom zábere jednotlivých škôl a inštitúcií, zriadenie ktorých je bližšie v súlade s jeho životným presvedčením, realizáciu ktorého garantuje ústava republiky na základe nescudziteľného práva ľudskej osoby na náboženskú slobodu, má možnosť ďalšieho uplatnenia. Absolvent má tiež možnosť, angažujúc sa v iných sférach spoločenského a kultúrneho diania, využiť špecifickú spoluformáciu pre ich poľudštenie v eticko-morálnom aspekte.

 


RIGORÓZNE ŠTÚDIUM

Absolventi magisterského študijného programu si môžu doplniť vzdelanie a rozšíriť kvalifikáciu rigoróznym pokračovaním ukončeným obhajobou rigoróznej práce a vykonaním rigoróznej skúšky v zmysle platných právnych predpisov a získať titul PaedDr.
Informácie o podmienkach, spôsobe podávania prihlášok a ostatných adminitratívnych náležitostiach obdržíte na oddelení pre vedu a výskum FF UKF.


ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

Študenti, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium, si môžu týmto štúdium rozšíriť svoju kvalifikáciu o ďalší aprobačný predmet.
Štúdium trvá spravidla 3 roky a je v externej forme.

Bližšie informácie na študijnom oddelení FF UKF pre externé formy štúdia,
prípadne priamo na Katedre náboženských štúdií FF UKF