Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

Magisterské štúdium

Profil absolventa učiteľstva náboženskej výchovy (v kombinácii), magisterský stupeň

Profil absolventa magisterského študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy zahŕňa vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú definované v opise študijného odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, a vedomosti a zručnosti jadra odboru 37. teológia (katolícka). Zároveň reflektuje požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet náboženská výchova (ISCED 2 a ISCED 3).

Absolvent magisterského študijného programu komplexne a v adekvátnom rozsahu ovláda teoretické poznatky z vybraných teologických disciplín, ktoré tvoria obsah kurikula náboženskej výchovy. Ovláda teóriu didaktiky náboženskej výchovy, ktorú dokáže aplikovať do školského vyučovania. Má skúsenosti z pedagogickej praxe a disponuje nevyhnutnými zručnosťami, ktoré sú potrebné pri vyučovaní náboženskej výchovy. Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy má vzdelanie požadované na vyučovanie predmetu náboženská výchova a náboženstvo v základných školách a stredných školách. Má tiež osobnostné predpoklady pre udelenie cirkevného schválenia, ktoré je nevyhnutné pre pôsobenie na pozícii učiteľa náboženskej výchovy. 

Teoretické vedomosti 

 • pozná obsah kurikula náboženskej výchovy a identifikuje jednotlivé vzdelávacie celky v rámci učebných osnov,
 • pozná rôznorodé metódy náboženskej výchovy, medzi ktorými vie voliť v závislosti od preberaného učiva a podmienok žiakov,
 • rozumie obsahu záväzných dokumentov, ktoré vymedzujú postavenie i úlohu náboženskej výchovy a učiteľa náboženskej výchovy v Slovenskej republike, a dokáže implementovať tieto poznatky do didaktických rozhodnutí vo výkone študovanej profesie,
 • ovláda základné kategórie, termíny a definície didaktiky náboženskej výchovy,
 • osvojil si kritický a diferencovaný prístup k vymedzeniu vzťahu medzi vyučovaním náboženskej výchovy a katechézou a dokáže vysvetliť odborné požiadavky vo vzťahu k aplikácii tohto vzťahu do vyučovania náboženskej výchovy,
 • rozumie rozdielom medzi vzdelávaním orientovaným na získavanie kompetencií a výchovou zameranou na rast v cnosti a pozná predmetové kompetencie náboženskej výchovy,
 • vníma, rozpoznáva a chápe pedagogický význam vzťahu medzi základným a inovatívnym prístupom k problematike didaktických princípov a didaktických členení vo vyučovaní náboženskej výchovy,
 • interpretuje vybraných autorov v súčasnej dogmatickej teológii a aplikuje svoje poznanie do širšieho kontextu náboženskej výchovy,
 • rozlišuje sociálnu dimenziu ľudského života, chápe a aktívne vyhľadáva cesty, ktoré prispievajú k sociálnej spravodlivosti pre všetkých a k rešpektu práv človeka,
 • chápe a objavuje život, ktorý v sebe nesie tradícia (zakladateľské texty, náuka), robí ju súčasťou dnešného jazyka a hľadá jej význam pre dnešných žiakov.

Praktické schopnosti a zručnosti 

 • rozvíja u žiakov všetky kompetencie zadefinované v učebných osnovách,
 • aplikuje vhodné didaktické metódy a postupy do prípravy a realizácie konkrétnych vyučovacích jednotiek,
 • navrhnuté prípravy hodín prezentuje počas pedagogickej praxe pred žiakmi a svoje výstupy následne analyzuje s cvičným učiteľom a katedrovým didaktikom,
 • vypracováva prípravy na vyučovaciu hodinu so zameraním na kľúčové a predmetové kompetencie žiakov,
 • dokáže prispôsobiť výber obsahu, metód a cieľov schopnostiam a možnostiam žiakov,
 • rozumie medzipredmetovým vzťahom a navrhuje interdisciplinárne vzdelávacie projekty,
 • disponuje kompetenciami pre vytváranie pozitívneho komunikačného prostredia so žiakmi aj ostatnými zamestnancami školy a má konkrétnu skúsenosť s uplatňovaním získaných profesijných návykov,
 • praktizuje a buduje dialóg, ktorý vedie k vzájomnému porozumeniu, k solidarite, k jednote a k tvorbe spoločných projektov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

 • je schopný nábožensky rozlišovať, a tak neupadnúť do zjednodušení, ktoré vedú k radikalizmu alebo fundamentalizmu,
 • pri štúdiu náboženských otázok sa opiera o náboženské, filozofické a kultúrne patrimónium (zakladateľské texty, náuky), ktoré študuje vo svetle súčasných kontextových interpretácií, 
 • pozná Nitru z historicko-náboženského pohľadu a oceňuje jej kultúrne dedičstvo, 
 • vďaka doplňujúcim aktivitám a pestrému životu katedry má skúsenosť s organizovaním a realizáciou formálnych i neformálnych podujatí (besedy s hosťami, letné a zimné školy, konferencie, rôzne typy pastoračných aktivít), 
 • identifikuje svoje silné a slabé stránky, kriticky hodnotí svoje schopnosti, vníma perspektívu profesijného napredovania.

Uplatnenie absolventa

 • Absolvent magisterského stupňa študijného programu náboženská výchova získava plnú pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu náboženská výchova na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania.
 • Absolvent sa uplatňuje v sektore regulovaných povolaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Okrem toho je spôsobilý pracovať v cirkevných a štátnych centrách voľného času či iných inštitúciách zabezpečujúcich voľnočasové aktivity, kde sa vyžaduje pedagogická spôsobilosť. 
 • Kvalifikácia mu ďalej umožňuje uchádzať sa o miesto i v inštitúciách, ktoré sú v kompetencii Diecézneho katechetického úradu, ako farský asistent/katechéta.

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU