Sekcia náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

facebook_page_plugin

APVV

O projekte
Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku sa prioritne orientuje na alternatívne hnutia, ktoré vychádzajú zo spirituálnej skúsenosti. Vymedzuje rozdielnosť chápania zážitku v oficiálnych a alternatívnych cirkvách. Pomocou sociologického výskumu určuje štruktúru a početnosť alternatívnych hnutí, ako aj ich vplyv na spiritualitu oficiálnych cirkví a stanovuje mieru prítomnosti tzv. implicitnej religiozity v spoločnosti. Na základe výsledkov skúmania definuje potenciálne riziká, ale aj výzvy, ktoré tieto nové trendy prinášajú.

Riešitelia
Zodpovedný riešiteľ:
doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre.
Riešitelia:
doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD., ThDr. Miroslav Lyko, PhD.,
doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD., PhDr. Andrea Lesková, PhD.,
prof. ThDr. Roman Králik, ThD., PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,
doc. PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD., Mgr. Viera Zozuľaková, PhD,
Mgr. Eva Ďurková, Mgr. Pavle Kocev.

Konferencia
Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia, 27. novembra 2019 v Nitre. Viac informácií TU

Slovenská verzia
English version

Vedecké práce v impaktovaných časopisoch:
Ondrej Štefaňák: Transformation of Slovakian Youth Religiosity
https://doi.org/10.37441/CEJER/2020/2/2/7911

Ondrej Štefaňák: The Phenomenon of Believing without Belonging among Slovak Youth (What does a youth who does not identify with any religion believe in?)
https://doi.org/10.5507/rh.2020.008

Martina Pavlíková: Kierkegaard's controversy with the corsair
https://doi.org/10.18355/XL.2021.14.03.20

Martina Pavlíková a kol.: How to keep university active during covid‐19 pandemic: Experience from Slovakia
https://doi.org/10.3390/su131810350

Martina Pavlíková a kol.: Social media and students’ wellbeing: An empirical analysis during the covid-19 pandemic
https://doi.org/10.3390/su131810442

Martina Pavlíková a kol: The Differential Effects of Dynamic Assessment Versus Coded Focused Feedback on the Process Writing of EFL Learners
https://doi.org/10.13187/ejced.2021.2.273

Martina Pavlíková: Exploring literature reading classes in terms of types of feedback provided by EFL teachers: Does teaching experience play a determining role?
https://doi.org/10.26907/esd15.3.02

Martina Pavlíková a kol.: The impact of collaborative instruction of language learning strategies on language learning beliefs and learner autonomy
https://doi.org/10.18355/XL.2020.13.04.16

Martina Pavlíková a kol.: Investigating the co-development of reading fluency and reading comprehension through mindful teaching of collocations in EFL classroom
https://doi.org/10.15293/2658-6762.2003.01

Martina Pavlíková - Tibor Máhrik: Auden’s creative collision with kierkegaard
https://doi.org/10.18355/XL.2020.13.03.12

Peter Kondrla a kol.: Basic philosophical ideas associated with the sabbath
https://doi.org/10.18355/XL.2021.14.03.11

Peter Kondrla a kol.: The end of the Kingdom of Judah and its Echoes in the Jewish calendar
https://doi.org/10.18355/XL.2020.13.03.16

Peter Kondrla a kol.: Human as the protector of creation
https://doi.org/10.18355/xl.2020.13.03.02

Andrea Lesková a kol.: Despair or the loss of selfhood in Kierkegaard’s sickness unto death | [La desesperacion o el extravio del si mismo en la enfermedad mortal de Kierkegaard]
https://doi.org/10.18355/XL.2020.13.03.07

Rastislav Nemec, Andrea Blaščíková: Two perspectives on the issue of prudence (prudentia): Thomas Aquinas and William of Ockham
https://doi.org/10.17846/CL.2021.14.2.51-60

Peter Kondrla: Multicultural Education in Slovakia: Perspectives and Risks
https://doi.org/10.22363/2313-1683-2021-18-3-507-519

Peter Kondrla a kol.: Salvation as the Theological Vector in Kierkegaard's Practice in Christianity TU

Andrea Blaščíková : Relationality in the Education towards Virtue according to Thomas Aquinas, 2021. In. ed. Andrej Rajský Relationality in Education of Morality. - Berlin : Peter Lang, 2021. - ISBN 978-3-631-85264-4, P. 51-67. [Blaščíková Andrea (100%)]In. ed. Andrej Rajský Relationality in Education of Morality. - Berlin : Peter Lang, 2021. - ISBN 978-3-631-85264-4, P. 51-67. [Blaščíková Andrea (100%)]

Andrea Blaščíková : Náboženské kompetencie z pohľadu filozofie výchovy k cnosti, 2021.
In. Edukácia. - ISSN 1339-8725, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 14-23. [Blaščíková Andrea (100%)] Dostupné online: https://www.upjs.sk/public/media/24734/Blascikova.pdf

Andrea Blaščíková : Výchova k neľahostajnosti: Príspevok Zuzany Svobodovej k hľadaniu filozofických základov náboženskej výchovy, 2021. In. Philosophica critica. - ISSN 339-8970, Roč. 7, č. 1 (2021), s. 85-97. [Blaščíková Andrea (100%)] Dostupné online: http://philosophicacritica.ukf.sk/uploads/1/3/9/8/13980582/5blascikova.pdf

Andrea Blaščíková : Sloboda a transcendencia: k zabudnutému významu náboženstva ako cnosti, 2019. In. Culturologica Slovaca. - ISSN 2453-9740, Roč. 4, č. 1 (2019), s. 5-18. [Blaščíková Andrea (100%)] Dostupné online: http://www.culturologicaslovaca.ff.ukf.sk/images/No4/Blascikova_Sloboda.pdf

Peter Kondrla, Andrea Blaščíková : From the Competence Towards the Virtue in Education, 2020.
In. EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca 6th - 7th of July, 2020. - Valencia : IATED Academy, 2020. - ISBN 978-84-09-17979-4. - ISSN 2340-1117, P. 1931-1938. [Kondrla Peter (50%) - Blaščíková Andrea (50%)]

Andrea Blaščíková : Rehabilitácia cnosti - aktuálny trend v etike alebo v religiozite? ; recenzent: Viliam Judák, Marián Šuráb, 2019. In. Aktuálne trendy v religiozite na Slovensku : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Ružomberok 13.12.2018 ; zostavili Peter Kondrla, Eva Ďurková. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2019. - ISBN 978-80-558-1426-1, S. 62-72. [Blaščíková Andrea (100%)]

Andrea Blaščíková : Postmoderné hľadanie transcendencie v perspektíve morálnej cnosti religio; recenzent: Marian Šuráb, Ľubomír Hlad, 2020. In. Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Nitre dňa 27. novembra 2019, organizovanej ako súčasť riešenia grantového projektu APVV 17-0158 Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku ; editor Peter Kondrla. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2020. - ISBN 978-80-558-1595-4, S. 165-172. [Blaščíková Andrea (100%)]

Andrea Blaščíková: Vzdelávanie orientované na získavanie kompetencií v reflexii filozofie výchovy k cnosti ; recenzent: Eugen Andreánsky, Slavomír Gálik, 2021. In. ed. Sabína Gáliková Tolnaiová - Ondrej Marchevský - Peter Kyslan Myslieť inak - iné v myslení 6 : zborník vedeckých príspevkov, Bratislava 21.10.2020-23.10.2020. - Bratislava : SAV, 2021. - ISBN 978-80-973092-6-8, S. 283-292. [Blaščíková Andrea (100%)]


Vedecké práce vo vedeckých neimpaktovaných časopisoch:
Ľubomír Hlad: Líderstvo v Cirkvi. Rozmer 02/20 TU

Ľubomír Hlad:  Neoletničné hnutie - posledná reformácia - polemika Rozmer 04/19 TU

Ľubomír Hlad: Polemika - turično - charizmatická spiritualita TU

Ondrej Štefaňak: Slovensko a fenomén viery bez príslušnosti
In: Pedagogické diskusie 1/2021 TU

Ondrej Štefaňak: Koncepcia viery bez príslušnosti Grace Davie a jej verifikácie v prostredí slovenskej mládeže.
In: "Sociológia a spoločnosť" 2021, č. 2, s. 51-65.
http://www.sociology-society.ff.ukf.sk/aktualne-cislo.php

Učebné texty
Peter Kondrla: Základy (kresťanskej) filozofie (vysokoškolské učebné texty) TU

Zborníky
Peter Kondrla (ed.): Religiosity, Spirituality and Alternative Religious Movements TU

Peter Kondrla - Eva Ďurková (eds.): Aktuálne trendy v religiozite na Slovensku TU

Aktuality

Projekt APVV 22 - 0204

Anotácia projektu

Čiastková knižnica

Tituly dostupné v čiaskovej knižnici:

APVV

Úspešne ukončený projekt

APVV 17 - 0158

Perspektívy vývoja súčasnej

religiozity na Slovensku

Viac informácií tu.

Získané dáta z projektu

Možnosť prihlásenia sa na Erasmus Plus

Informácie získate od katedrového koordinátora Erasmu Plus doc. Martina Husára, PhD. 

 

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 

Š 323 (Štefánikova trieda, 2. poschodie)

Harmonogram ak. roka 2023/2024

Harmonogram nájdete TU