Pripravujeme medzinárodnú vedeckú konferenciu

Pozývame vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: Sacrificium, Misericordia, Spes, 15. – 16.novembra 2016 v Nitre.  

Zobraziť »

Naše študijné programy: Učiteľstvo náboženskej výchovy a Religiózne štúdiá

VIDEO PRI KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK Ponúkame bakalárske a magisterské denné štúdium Učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s iným predmetom a bakalársk...

Zobraziť »

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Sacrificium, Misericordia, Spes

Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra mariológie Teologickej fakulty Univerzity kardinála Stefana Wyszyńskeho vo Varšave, Nitrianske biskupstvo, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Slovenskej republike, Občianske združenie Dielo sv. Maximiliána a Maďarský inštitút v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: Sacrificium, Misericordia, Spes (Obeta, milosrdenstvo, nádej) ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16.novembra 2016 v Nitre. Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti zavŕšenia mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, 75. výročia mučeníckej smrti sv. Maximiliána M. Kolbeho, jubilejného Fatimského roka a 10. výročia vzniku Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre teologickú, etickú a historickú analýzu a interpretáciu pojmov obeta, milosrdenstvo a nádej v kontexte týchto mimoriadnych jubileí. Sprievodným podujatím medzinárodnej vedeckej konferencie bude výstava fotografií prezentujúcich život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho (pripravená Katedrou mariológie TF UKSW vo Varšave) i výstava umeleckých diel maďarských kresťanských umelcov s názvom „Milosrdenstvo“ (pripravená Maďarským inštitútom v Bratislave).

Konferencia sa uskutoční pod záštitou J. E. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, J. E. Leszka Soczewicu, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Záväzné prihlášky s uvedením mena, priezviska, vedeckých titulov, názvu a adresy pracoviska, emailového a telefonického kontaktu, spolu s názvom príspevku, ktorý na konferencii odznie, prosíme zaslať na adresu dzukolszewski@ukf.sk do 20. októbra 2016.

konferencia_KNS

kl

Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra mariológie Teologickej...

Zobraziť »

Inštruktáž pre študentov prvého ročníka

Inštruktáž pre študentov prvého ročníka bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy sa uskutoční 22. septembra 2016 (štvrtok) o 9.00 hod. v miestnosti Š124 (Štefánikova 67).

Akékoľvek otázky adresujte svojmu tutoriálnemu učiteľovi ThDr. Miroslavovi Lykovi, PhD.: mlyko@ukf.sk

Inštruktáž pre študentov prvého ročníka bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy sa uskutoční 22....

Zobraziť »

Pozvánka na Te Deum

V stredu 11. mája 2016 o 18.30 hod. sa vo františkánskom kostole v Nitre uskutoční slávnostné Te Deum, z príležitosti záveru akademického roka. Ďakovnej svätej omši bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

tedeum

V stredu 11. mája 2016 o 18.30 hod. sa vo františkánskom kostole v Nitre uskutoční slávnostné Te Deum, z príležitosti zá...

Zobraziť »

Hodnotenie katedrového kola ŠVOUČ

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ, konaného 6. apríla 2016:

1. Bc. Eva Ďurková

2. Terézia Moravcová

3. Šimon Chrvala

Tým, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach i všetkým ostatným blahoželáme a ďakujeme za inšpiratívnu činnosť.

členovia katedry

Výsledky katedrového kola ŠVOUČ, konaného 6. apríla 2016: 1. Bc. Eva Ďurková 2. Terézia Moravcová 3. Šimon Chrvala Tým,...

Zobraziť »

Predĺženie úradných hodín na študijnom oddelení

NA DENNOM ŠTUDIJNOM ODDELENÍ POČAS ODOVZDÁVANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC, v období od 18. 4. 2016 do 22. 4. 2016, budú úradné hodiny denného študijného oddelenia FF UKF v Nitre UPRAVENÉ nasledovne:

pondelok – štvrtok:    9.00 – 15.00 hod., piatok:    9.00 – 12.00 hod.

doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia

NA DENNOM ŠTUDIJNOM ODDELENÍ POČAS ODOVZDÁVANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC, v období od 18. 4. 2016 do 22. 4. 2016, budú úradné ho...

Zobraziť »

Oznam pre študentov končiacich ročníkov

Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia, že do zápisného listu na LS 2015/16 je potrebné pridať si PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY a prihlásiť sa na TERMÍN ŠTÁTNEJ SKÚŠKY !!! 

AIS bude dodatočne otvorený v termíne 18. 4. 2016 – 30. 4. 2016

 doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD.

Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia, že do zápisného listu na LS 201...

Zobraziť »