Účasť študentov na udeľovaní titulu doctor honoris causa

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo štvrtok, 2. marca 2017 o 10,00 hod. sa bude v aule našej univerzity 
konať slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UKF rozšírené o vedecké rady fakúlt, na ktorom bude udelený 
čestný titul doctor honoris causa významnému religionistovi a filozovi prof. Abrahimovi H. Khanovi 
z Torontskej univerzity a osobnosti českej pedagogickej psychológie z Karlovej univerzity 
prof. Zděnkovi Helusovi in memoriam. 
Žiadame našich študentov, aby sa tohto podujatia zúčastnili.

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo štvrtok, 2. marca 2017 o 10,00 hod. sa bude v aule našej univerzity konať slávnostné...

Zobraziť »

ŠVOUČ – katedrové kolo 29. 3. 2017

Katedrové kolo ŠVOUČ sa uskutoční 29.marca 2017 od 9.00 hod v miestnosti ST 117. Práce v dvoch exemplároch (v hrebeňovej väzbe) je potrebné odovzdať na katedru do 20. marca 2017.

Katedrové kolo ŠVOUČ sa uskutoční 29.marca 2017 od 9.00 hod v miestnosti ST 117. Práce v dvoch exemplároch (v hrebeňovej...

Zobraziť »

Prihlás sa k nám na vysokoškolské štúdium

VIDEO TU

RELÁCIA O NAŠEJ KATEDRE TU

Naša katedra zabezpečuje bakalársky a magisterský študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy v rámci predmetov – dvojpredmetového štúdia – v kombinácii predmetov (len v dennej forme štúdia) a bakalársky študijný program religiózne štúdiá (v dennej a externej forme).

Prihlášky:

bakalárske študijné programy: do 31. marca 2017

magisterské študijné programy: do 30. apríla 2017

VIDEO TU RELÁCIA O NAŠEJ KATEDRE TU Naša katedra zabezpečuje bakalársky a magisterský študijný program učiteľstvo nábože...

Zobraziť »

Prihláška na ŠVOUČ 2017

Katedra náboženských štúdií srdečne pozýva študentov na prehliadku Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej činnosti v sekcii Náboženská výchova, ktorá sa uskutoční posledný marcový týždeň 2017 (termín bude ešte spresnený) na pôde univerzity.

Súťažná prehliadka je pre študentov príležitosťou prezentovať svoj čiastkový výskum v rovine zamerania bakalárskej či magisterskej záverečnej práce alebo svoju vedecko-odbornú činnosť súvisiacu so študijným odborom. Aktívne prezentovanie je pre uchádzača o akademický titul nenahraditeľnou skúsenosťou, ktorá súčasne obohatí akademické prostredie a poskytne nové impulzy pre samotného tvorcu práce.

Názvy konferenčných príspevkov môžu záujemcovia nahlásiť elektronicky do 28. februára 2017 vyplnením formulára a jeho zaslaním na adresu: mlyko@ukf.sk

Formulár-prihlášky-ŠVOUČ

Katedra náboženských štúdií srdečne pozýva študentov na prehliadku Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej činnosti v s...

Zobraziť »

Konferencia Sacrificium, miserocordia, spes splnila svoje poslanie

Konferencia Sacrificium, misericordia, spes splnila svoje poslanie

VIDEO TU

Medzinárodná vedecká konferencia Sacrificium, misericordia, spes, ktorá sa konala z príležitosti končiaceho Roka milosrdenstva, Fatimského roka, 75. výročia mučeníckej smrti svätého Maximiliána Kolbeho a 10. výročia vzniku Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre slnila svoj účel.

V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre sa začala 15. novembra 2016 svätou omšou, ktorú v zastúpení nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka celebroval riaditeľ Kancelárie Biskupského úradu v Nitre Martin Michalíček. Hovoril o troch svätých (sv. Maximilián Kolbe, sv. Faustína Kowalská a sv. Ján Pavol II.), ktorí napĺňali vo svojom životnom príbehu cnosti, ktorými sa konferencia zaoberala.

Následne v Diecéznom múzeu na hrade bola prezentovaná výstava maďarských kresťanských umelcov s príhovormi pozvaných hostí, vrátane dekana FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., zástupcov Maďarského inštitútu v Bratislave, Teologickej fakulty UKSW vo Varšave a vedúceho Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre doc. PhDr. PaedDr. Petra Kondrlu. Večerný program pokračoval neoficiálnou časťou v historickej pivnici Biskupského paláca.

Druhý deň konferencie (16. novembra) patril už vedeckým prednáškam podľa určeného programu. Ten sa odohrával v aule Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Pred auditóriom vystúpili napríklad pani Dagmar Babčanová, bývalá veľvyslankyňa SR pri Svätej Stolici, Anna Verešová, poslankyňa NR SR, prof. Grzegorz  M. Bartosik,  OFM Conv, riaditeľ Inštitútu Kolbianum v Poľsku, Ing. Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej Noviny, eRko, Dr. Imre Molnár, riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave a členovia Katedry náboženských štúdií.

 IMG_0215IMG_0220IMG_0222IMG_0223IMG_0210IMG_0233

Konferencia Sacrificium, misericordia, spes splnila svoje poslanie VIDEO TU Medzinárodná vedecká konferencia Sacrificium...

Zobraziť »

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Sacrificium, Misericordia, Spes

Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra mariológie Teologickej fakulty Univerzity kardinála Stefana Wyszyńskeho vo Varšave, Nitrianske biskupstvo, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Slovenskej republike, Občianske združenie Dielo sv. Maximiliána a Maďarský inštitút v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: Sacrificium, Misericordia, Spes (Obeta, milosrdenstvo, nádej) ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16.novembra 2016 v Nitre. Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti zavŕšenia mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, 75. výročia mučeníckej smrti sv. Maximiliána M. Kolbeho, jubilejného Fatimského roka a 10. výročia vzniku Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre teologickú, etickú a historickú analýzu a interpretáciu pojmov obeta, milosrdenstvo a nádej v kontexte týchto mimoriadnych jubileí. Sprievodným podujatím medzinárodnej vedeckej konferencie bude výstava fotografií prezentujúcich život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho (pripravená Katedrou mariológie TF UKSW vo Varšave) i výstava umeleckých diel maďarských kresťanských umelcov s názvom „Milosrdenstvo“ (pripravená Maďarským inštitútom v Bratislave).

Konferencia sa uskutoční pod záštitou J. E. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, J. E. Leszka Soczewicu, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Záväzné prihlášky s uvedením mena, priezviska, vedeckých titulov, názvu a adresy pracoviska, emailového a telefonického kontaktu, spolu s názvom príspevku, ktorý na konferencii odznie, prosíme zaslať na adresu dzukolszewski@ukf.sk do 20. októbra 2016.

konferencia_KNS

kl

Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra mariológie Teologickej...

Zobraziť »

Inštruktáž pre študentov prvého ročníka

Inštruktáž pre študentov prvého ročníka bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy sa uskutoční 22. septembra 2016 (štvrtok) o 9.00 hod. v miestnosti Š124 (Štefánikova 67).

Akékoľvek otázky adresujte svojmu tutoriálnemu učiteľovi ThDr. Miroslavovi Lykovi, PhD.: mlyko@ukf.sk

Inštruktáž pre študentov prvého ročníka bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy sa uskutoční 22....

Zobraziť »